**برای خرید طرح و یا بسته مورد نظر خود کد #۴۰* و یا #۷۳۳* را شماره گیری کرده و یا از طریق اپلیکیشن آپ اقدام کنید.

طرح ها و بسته ها

می توانید با انتخاب هریک از طرح ها و بسته های آذرتل، در هزینه های ارتباطی خود به میزان قابل توجهی صرفه جویی کنید.

زمان حجم بسته قیمت فروش (ریال)
روزانه ۱۰۰ MB ۱۲,۰۰۰
۵۰۰ MB ۳۰,۰۰۰
۱GB ۴۰,۰۰۰
۲GB ۶۰,۰۰۰
سه روزه ۲۰۰ MB ۳۰,۰۰۰
۵۰۰ MB ۴۰,۰۰۰
۱ GB ۴۹,۰۰۰
۲ GB ۶۸,۰۰۰
هفتگی ۲۰۰ MB ۴۰,۰۰۰
۴۰۰ MB ۵۰,۰۰۰
۲ GB ۹۰,۰۰۰
۴ GB ۱۳۰,۰۰۰
پانزده روزه ۱۰۰ MB ۲۰,۰۰۰
۵۰۰ MB ۷۰,۰۰۰
۱ GB ۹۲,۰۰۰
۲ GB ۱۱۱,۰۰۰
۴ GB ۱۵۰,۰۰۰
ماهانه ۳ GB ۱۴۰,۰۰۰
۴ GB ۱۶۵,۰۰۰
۵ GB ۲۰۰,۰۰۰
۷ GB ۲۴۰,۰۰۰
سه ماهه ۶ GB ۲۳۰,۰۰۰
۹ GB ۳۲۰,۰۰۰
۱۲ GB ۳۹۰,۵۰۰
۱۸ GB ۵۴۰,۰۰۰
شش ماهه ۶ GB ۲۷۰,۰۰۰
۹ GB ۳۶۰,۰۰۰
۱۸ GB ۵۵۰,۰۰۰
۳۶ GB ۱,۰۸۰,۰۰۰
یکساله ۶ GB ۳۰۰,۰۰۰
۱۲ GB ۴۲۰,۰۰۰
۲۴GB ۷۵۰,۵۰۰
۴۸ GB ۱,۴۴۰,۰۰۰