**برای خرید طرح و یا بسته مورد نظر خود کد #۴۰* و یا #۷۳۳* را شماره گیری کرده و یا از طریق اپلیکیشن آپ اقدام کنید.

طرح ها و بسته ها

می توانید با انتخاب هریک از طرح ها و بسته های آذرتل، در هزینه های ارتباطی خود به میزان قابل توجهی صرفه جویی کنید.

زمان میزان بسته کد دستوری قیمت
روزانه ۷۵ MB *۷۳۳*۶*۱*۱*۱# ۱,۰۰۰
۴۵۰ MB *۷۳۳*۶*۱*۱*۲# ۴,۹۰۰
۱٫۵ GB *۷۳۳*۶*۱*۱*۳# ۶,۹۰۰
هفتگی ۲۵۰ MB *۷۳۳*۶*۱*۲*۱# ۳,۵۰۰
۱٫۵ GB *۷۳۳*۶*۱*۲*۲# ۹,۲۰۰
۳٫۵ GB *۷۳۳*۶*۱*۲*۳# ۱۴,۴۰۰
ماهانه ۱ GB *۷۳۳*۶*۱*۳*۱# ۸,۴۰۰
۱٫۵ GB *۷۳۳*۶*۱*۳*۲# ۱۲,۴۰۰
۲ GB *۷۳۳*۶*۱*۳*۳# ۱۳,۹۰۰
۴٫۵ GB *۷۳۳*۶*۱*۳*۴# ۱۸,۱۰۰
۸ GB *۷۳۳*۶*۱*۳*۵# ۳۲,۹۰۰
سه ماهه ۶ GB *۷۳۳*۶*۱*۴*۱# ۲۴,۵۰۰
۱۳ GB *۷۳۳*۶*۱*۴*۲# ۵۲,۰۰۰
سه روزه ۱۵۰ MB *۷۳۳*۶*۱*۵*۱# ۱,۹۰۰
۸۵۰ MB *۷۳۳*۶*۱*۵*۲# ۵,۵۰۰
۲٫۵ GB *۷۳۳*۶*۱*۵*۳# ۱۰,۹۰۰
پانزده روزه ۵۰۰ MB *۷۳۳*۶*۱*۵*۴# ۷,۵۰۰
۲٫۵ GB *۷۳۳*۶*۱*۵*۵# ۱۲,۹۰۰
۵ GB *۷۳۳*۶*۱*۵*۶# ۲۰,۵۰۰