تعرفه های آذرتل بزودی از طریق این صفحه اعلام می شود.

تعرفه های ثابت

در صورتی که از بسته ها و طرح های ویژه آذرتل استفاده نمی کنید، کلیه هزینه های ارتباطی شما به صورت جدول روبرو محاسبه می شود.