تعرفه های خدمات

در صورتی که از بسته ها و طرح های آذرتل استفاده نمی کنید، کلیه هزینه های ارتباطی شما به صورت جدول روبرو محاسبه می شود.

سرویس هزینه (ریال)
تماس تماس درون شبکه ۶۶۰/دقیقه
تماس برون شبکه ۹۲۰/دقیقه
پیامک پیامک درون شبکه (فارسی) ۱۰۴/پیام
پیامک برون شبکه( فارسی) ۱۰۴/پیام
پیامک درون شبکه (لاتین) ۱۹۹/پیام
پیامک برون شبکه (لاتین) ۱۹۹/پیام
پیامک به خطوط ثابت (لاتین و فارسی) ۱۲۰/پیام
پیامک بین المللی ۲۰۰۰/پیام
پیام چند رسانه ای ۱۹۹/پیام
اینترنت همراه اینترنت همراه ۰٫۶/کیلوبایت

مبنای محاسبه تعرفه های داخل کشور، ثانیه می باشد.