فهرست نمایندگی ها

شما مشترکان آذرتلی، می توانید برای خرید و امور مربوط به سیم کارت، خرید شارژ و بسته، مسدودسازی ویا سایر خدمات آذرتل، به نزدیک ترین نمایندگی به محل سکونت خود مراجعه کنید
جهت مشاهده نمایندگی های نزدیک شما، از لیست زیر منطقه خود را انتخاب و لیست نمایندگی های موجود را بررسی نمایید.

نام نمایندگی آدرس تلفن خدمات