**برای خرید بسته مورد نظر خود به shop.azartel.com، اپلیکیشن‌های آذرتل و آپ مراجعه نموده و یا کدهای دستوری #۴۰* و یا #۷۳۳* را شماره گیری نمایید.

بسته‌ها

می توانید با انتخاب هریک از طرح ها و بسته های آذرتل، در هزینه های ارتباطی خود به میزان قابل توجهی صرفه جویی کنید.

زمان حجم بسته قیمت فروش (ریال) خرید
روزانه ۱۰۰ MB ۱۲,۰۰۰ خرید 
۵۰۰ MB ۳۰,۰۰۰ خرید
۱GB ۴۰,۰۰۰ خرید
۲GB ۶۰,۰۰۰ خرید
سه روزه ۲۰۰ MB ۳۰,۰۰۰ خرید
۵۰۰ MB ۴۰,۰۰۰ خرید
۱ GB ۴۹,۰۰۰ خرید
۲ GB ۶۸,۰۰۰ خرید
هفتگی ۲۰۰ MB ۴۰,۰۰۰ خرید
۴۰۰ MB ۵۰,۰۰۰ خرید
۲ GB ۹۰,۰۰۰ خرید
۴ GB ۱۳۰,۰۰۰ خرید
پانزده روزه ۱۰۰ MB ۲۰,۰۰۰ خرید
۵۰۰ MB ۷۰,۰۰۰ خرید
۱ GB ۹۲,۰۰۰ خرید
۲ GB ۱۱۱,۰۰۰ خرید
۴ GB ۱۵۰,۰۰۰ خرید
ماهانه ۳ GB ۱۴۰,۰۰۰ خرید 
۴ GB ۱۶۵,۰۰۰ خرید
۵ GB ۲۰۰,۰۰۰ خرید
۷ GB ۲۴۰,۰۰۰ خرید
سه ماهه ۶ GB ۲۳۰,۰۰۰ خرید
۹ GB ۳۲۰,۰۰۰ خرید
۱۲ GB ۳۹۰,۵۰۰ خرید
۱۸ GB ۵۴۰,۰۰۰ خرید 
شش ماهه ۶ GB ۲۷۰,۰۰۰ خرید
۹ GB ۳۶۰,۰۰۰ خرید
۱۸ GB ۵۵۰,۰۰۰ خرید
۳۶ GB ۱,۰۸۰,۰۰۰ خرید
یکساله ۶ GB ۳۰۰,۰۰۰ خرید
۱۲ GB ۴۲۰,۰۰۰ خرید
۲۴GB ۷۵۰,۵۰۰ خرید
۴۸ GB ۱,۴۴۰,۰۰۰ خرید